Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych w Grupie VSC 

Wprowadzenie 

RODO jest powszechnie używanym skrótem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. 

RODO ustanawia jednolite zasady przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Informacja 

VSC Sp. z o.o. oraz VSC Sp. z o.o. Sp. k. tworzą Grupę VSC wspólnie ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 

Współadministratorem Państwa danych jest VSC Sp. z o.o. oraz VSC Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako „VSC”), z którą można się skontaktować: 

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: VSC Sp. z o.o. Sp. k.,  
  ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław 
 • telefonicznie, pod numerem: +48 71 799 89 59, 
 • e-mailowo, pod adresem podanym w zakładce „kontakt” portalu www. 

VSC wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres VSC Sp. z o.o. Sp. k., podany powyżej, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz  e-mailowo pod adresem: iod@grupavsc.pl

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wypełniając zobowiązania wynikające z zawartych umów oraz podejmując działania osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełniając obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed lub w związku z zawarciem umowy oraz badań marketingowych i jakości obsługi. 

VSC podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, ustawodawstwa podatkowego oraz innym wymogom regulacyjnym. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje. 

Przetwarzamy dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VSC lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy VSC wynikają z dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego produktów i usług VSC, do wewnętrznych celów administracyjnych VSC. 

Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez VSC danych do czasu wycofania zgody lub w sytuacjach, w których VSC przetwarza dane w oparciu o inna przesłankę legalności niż Państwa zgoda. 

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na VSC, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów VSC lub strony trzeciej.  

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie VSC, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z VSC i wyłącznie zgodnie z poleceniami VSC oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Do grupy podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz VSC zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu działalności teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, kurierskiej, prawnej, ubezpieczeniowej oraz rachunkowej. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską). 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania: 

 • w zakresie realizacji zawartej z VSC umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na VSC w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez VSC, 
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie, 
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów VSC stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych. 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, 
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczyła zgoda, 
 • żądania przeniesienia dostarczonych VSC danych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przewarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez VSC danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy VSC przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO). 

VSC w celu realizacji Państwa praw może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z VSC, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z VSC. 

Większość przetwarzanych danych przez VSC pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Część danych może pochodzić od podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa, z publicznych ewidencji i rejestrów (np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej), dotyczą danych identyfikujących klienta, danych kontaktowych. 

Przetwarzanie Państwa danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także nie są poddawane profilowaniu. 

Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.secretclient.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.